TERMS/CONDITIONS OF SALE APPLY (English version available in our website)

Οι υποψήφιοι Αγοραστές ή Πωλητές πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω Όρους της Δημοπρασίας και τις ‘Ερμηνείες Όρων’ στον κατάλογο η κατανόηση και αποδοχή των οποίων αποτελούν προυπόθεση για την συμμετοχή στη δημοπρασία. Ουδεμία άλλη δήλωση γραπτή ή προφορική δεν αντικαθιστά ή υπερβαίνει τους παρακάτω Ορους της Δημοπρασίας. Οι υποψήφιοι Αγοραστές ή Πωλητές δεσμεύονται και δηλώνουν πως έλαβαν γνώση αυτών και τους αποδέχονται Ανεπιφύλακτα, παρακαλούνται δε όπως Μην συμμετάσχουν στην δημοπρασία εάν δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι.

 1. Ο Οίκος δημοπρασιών Hellenic Auctions είναι ο μεσάζων Πωλητού και Αγοραστού. Ενεργεί ως εντολοδόχος/αντιπρόσωπος του Πωλητή (ιδιοκτήτη/καταθέτη του έργου ή αντικειμένου προς πώληση).
 2. Ο ‘Δημοπράτης’ είναι το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που διευθύνει την Δημοπρασία. Αποκλειστικά αυτός καθορίζει τα διαδοχικά ποσά προσφορών και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κάποια προσφορά ή να αποσύρει κάποιο αντικείμενο ή έργο από την Δημοπρασία κατά την κρίση του.
 3. Ο Δημοπράτης/Δημοπρατικός Οίκος δικαιούνται κατά την κρίση του/τους  να αρνηθούν την είσοδο ή την συμμετοχή ατόμων στην έκθεση ή Δημοπρασία.
 4. Κάθε αντικείμενο η έργο πωλείται ‘ως έχει’ (as seen / as found) και θεωρείται πως ο υποψήφιος Αγοραστής η νόμιμος εκπρόσωπός του το ήλεγξε πλήρως για την κατάσταση ή/και την αυθεντικότητα του, γνωρίζει όλα όσα χρειάζεται και είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Ουδεμία ευθύνη φέρει  ο Δημοπρατικός Οίκος η οι εργαζόμενοι, συνεργάτες ή πωλητές για τυχόν φθορές, ζημίες, παραλείψεις, η σφάλματα σε περιγραφές ο δε Αγοραστής παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναστροφής της πώλησης.
 5. Στην τελική τιμή κατοχύρωσης/πωλήσεως (hammer price) εκάστου αντικειμένου ή έργου προστίθεται ποσοστό προμήθειας (buyers premium) 17%  συν φ.π.α  επ’ αυτού του ποσοστού προμήθειας ΜΟΝΟΝ και Όχι επί του  συνολικού ποσού αγοράς. Τα έργα που σημειώνονται στον κατάλογο με αστερίσκο (*) επιβαρύνουν τον αγοραστή με επιπλέον ποσοστό 5% σύμφωνα με τα άρθρα 5, 29 & 68 του  Ν.2121 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Έργα που σημειώνονται στον κατάλογο με διπλό αστερίσκο (**) δεν επιβαρύνονται στον κατάλογο με ποσοστό προμήθειας (buyers premium) αλλά μόνον με φ.π.α εφ’ όλου του τιμήματος κατοχύρωσης (hammer price).
 6. Ο Πωλητής δεσμεύεται ενώπιον του νόμου και δηλώνει ανεπιφύλακτα πως κάθε αντικείμενο ή έργο που υποβάλλει προς δημοπράτηση είναι της αδιαμφισβήτητης και νόμιμης κυριότητας, νομής και κατοχής του, ελεύθερο βαρών, διεκδικήσεων η αξιώσεων η δικαιωμάτων τρίτων.
 7. Πωλητής που αναγκασθεί, για οποιονδήποτε λόγο, να αποσύρει το προς δημοπράτηση αντικείμενο ή έργο του πριν την δημοπρασία, καταβάλει στον Δημοπρατικό Οίκο ποσοστό 20% της συμφωνηθείσας μέσης τιμής επιπλέον εξόδων και φπα.
 8. Η διαδικασία συμμετοχής στη δημοπρασία είναι ιδιαίτερα απλή γρήγορη και εύκολη. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν/υποψήφιοι Αγοραστές θα πρέπει έγκαιρα και σαφώς πριν την έναρξη της Δημοπρασίας να δηλώνουν με την ταυτότητά τους τα στοιχεία τους στην γραμματεία  από όπου παραλαμβάνουν την ειδική καρτέλα/αριθμό  συμμετοχής τους στην Δημοπρασία.
 9. Ο Δημοπρατικός Οίκος παρέχει την διευκόλυνση, δωρεάν και κατόπιν συνεννοήσεως, να εκπροσωπεί διακριτικά και δεόντως  όσους επιθυμούν να  συμμετάσχουν στη Δημοπρασία (γραπτώς ή δια τηλεφώνου) διατηρώντας την ανωνυμία τους ή χωρίς  να  παρουσιαστούν προσωπικώς. Οι  υποψήφιοι αυτοί Αγοραστές θα πρέπει να  δηλώνουν την συμμετοχή τους γραπτώς τουλάχιστον 24 ώρες πριν την Δημοπρασία, δηλώνουν δε δια του παρόντος πως έλαβαν γνώση  των Όρων και ερμηνειών Όρων της Δημοπρασίας και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δημοπρατικός Οίκος από τυχόν αδυναμία επιτυχούς υποβολής προσφορών και συνιστάται όπως  οι υποψήφιοι Αγοραστές παρίστανται προσωπικώς στην Δημοπρασία.
 10. ‘Αγοραστής’ είναι αυτός που πλειοδοτεί με την τελική τιμή και στον οποίο κατοχυρώνεται το αντικείμενο η έργο με το τελικό πέσιμο του σφυριού ( hammer price) που αποτελεί κατάρτιση συμβάσεως πώλησης μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή. Σε περίπτωση αμφιβολίας η αντιδικίας στην αίθουσα η απόφαση του Δημοπράτη υπερισχύει, δεν αμφισβητείται και είναι τελεσίδικη.
 11. Ο Αγοραστής υποχρεούται στην εξόφληση και παραλαβή μετά το πέρας της Δημοπρασίας η, κατόπιν συνεννοήσεως, στην άμεση καταβολή του 20% του τιμήματος και την εξόφληση και παραλαβή του αντικειμένου η έργου από την έδρα του Δημοπρατικού Οίκου ή την κατόπιν συνεννόησης αποστολή του εντός  πέντε  ημερών από την ημέρα της Δημοπρασίας. Αντικείμενα ή έργα που δεν εξοφλούνται η δεν παραλαμβάνονται εντός των πέντε ημερών θα επιβαρύνονται με επιπλέον ημερήσια χρέωση φύλαξης ή ασφάλισης κλπ. Όσα δεν εξοφλούνται η δεν παραλαμβάνονται εντός 15  ημερών ο Δημοπρατικός Οίκος δικαιούται  α) Να διεκδικήσει δικαστικώς την εξόφληση εντόκως μαζί με όλα τα έξοδα που θα προκύψουν  β)  Να πωλήσει  το αντικείμενο ή έργο σε τρίτον είτε δια δημοπρασίας είτε ιδιωτικώς και να διεκδικήσει την ανάλογη αποζημίωση και την όποια διαφορά προκύψει στην τιμή απο την αδυναμία του αγοραστή να εξοφλήσει.
 12. Οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε κατάλογο η όποιο άλλο έντυπο ή ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη αναφορά γραπτή η προφορική σχετικά με την προέλευση, χρονολογία, τιμή, δημιουργό, υλικά, κατάσταση η γνησιότητα αντικειμένων η  έργων ερευνώνται ιδιαίτερα προσεκτικά, επαγγελματικά και  υπεύθυνα από ειδικούς συνεργάτες, εμπειρογνώμονες ή ιστορικούς, αποτελούν όμως μόνον γνώμη ή εκτίμηση και σε ουδεμία περίπτωση εγγύηση, δέσμευση η ευθύνη του Δημοπρατικού Οίκου ή συνεργατών του έναντι τρίτων. Κάθε υποψήφιος Αγοραστής οφείλει, έγκαιρα και σαφώς πριν την έναρξη της Δημοπρασίας, να έχει ελέγξει με δική του δαπάνη και ευθύνη την ακρίβεια περιγραφών ή την γνησιότητα έργων και να συμμετάσχει μόνον και εφ όσον έχει ικανοποιηθεί πλήρως.
 13. Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού & φωτογραφιών καταλόγων μας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Οίκου.
 14. Ο Αγοραστής δικαιούται να επιστρέψει  έργο τέχνης εντός δύο ετών  από την  ημερομηνία δημοπρασίας του εάν κατά τη διάρκεια αυτή αποδείξει με αναμφισβήτητα στοιχεία και χωρίς διχογνωμίες με δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες γραπτές επιστημονικές βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις  από γνωστούς και αναγνωρισμένους ειδικούς της κοινής αποδοχής του Αγοραστή και του Δημοπρατικού Οίκου ότι το έργο ή αντικείμενο δεν είναι γνήσιο. Προυπόθεση για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος είναι να μην έχει μεταπωληθεί/μεταβιβαστεί σε τρίτον, να γίνει εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοπρασίας και μόνον απο τον αρχικό Αγοραστή, να μην υπήρχε αναφορά αποδόσεως, αμφιβολίας η διχογνωμίας στην περιγραφή ή στην τελική δημοπράτηση δημόσια ενώπιον του κοινού και να είναι στην κατάσταση που ήταν όταν αγοράστηκε. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα που πληρώθηκαν από τον Αγοραστή και μόνον και εφ’όσον αυτά δεν έχουν αποδοθεί στον ιδιοκτήτη-Πωλητή επιστρέφονται άτοκα στο ακέραιον. Εάν ο Πωλητής έχει εξοφληθεί, τότε ο Αγοραστής θα δικαιούται να αναζητήσει το τίμημα κατοχύρωσης (hammer price), αποκλειστικά και μόνον από τον Πωλητή. O δε Δημοπρατικός Οίκος, θα υποχρεούται να επιστρέψει άτοκα την αμοιβή που θα έχει εισπράξει από τον Αγοραστή. Τέλος, ο Δημοπρατικός Οίκος, οφείλει να παραδώσει στον Αγοραστή, τα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο & διεύθυνση του Πωλητή, για το οποίο δια του παρόντος, ο Πωλητής συναινεί. O Αγοραστής ως συνέπεια παραιτείται από κάθε περαιτέρω διεκδίκηση οικονομική ή άλλη εις βάρος του δημοπρατικού Οίκου ιδιοκτητών ή συνεργατών του. Όλες οι σχετικές επικοινωνίες διεκδικήσεις ή ότι σχετικό θα πρέπει να αιτιολογούνται και να γίνονται μόνον εγγράφως και μέσα στα χρονικά όρια και τις προυποθέσεις που ορίζονται παραπάνω.
 15. Για οιαδήποτε νομική διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 16. Έκθεση κατάστασης έργων (condition report) δίδεται προ της δημοπρασίας σε όσους το επιθυμούν.
 17. Οι παραπάνω Όροι μπορεί να επηρεάζουν τους Γενικούς Όρους συναλλαγών.